TR
EN DE RU
Oteller & Villalar
Barut Club

Barut Club Kart Aydınlatma Metni

Barut  Yönetim  Hizmetleri  A.Ş.  (Barut  Hotels)  olarak,  kişisel  verilerinizin  korunmasına  yoğun  hassasiyet  göstermekte  ve  önem  vermekteyiz.  Barut  Club  Kayıt  Aydınlatma  Metni,  Barut  Club  programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler esnasında misafirlerimizin kişisel verilerinin şeffaf  biçimde  işlenmesi  amacıyla,  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu’nun  10.  maddesine  uygun olarak hazırlanmıştır.  

Barut  Hotels,  KVKK’da  tanımlı  şekli  ile,  “Veri  Sorumlusu”  sıfayla,  kişisel  verilerinizi  aşağıda  açıklandığı  amaç  ve  yöntemlerle,  mevzuat  tarandan  belirlenen  sınırlar  çerçevesinde,  imha  gerekliliklerine ve sürelere uyarak, özenle ve dikkatle işlemektedir.  

1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz 

∙ Kimlik Bilgileri (Ad, soyad, doğum tarihi, TC Kimlik No, Pasaport no) 

∙ İletişim Bilgileri (e‐posta adresi)  

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı  

Toplanan  kişisel  verileriniz,  Barut  Hotels  tarandan  sunulan  ürün  ve  hizmetlerden  sizleri  faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz  tarandan yapılması ve ilgili iş süreçlerinin  yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirlen  kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecekr:   

∙ Kimliğinizi teyit etme,  

∙ Konaklamalarınızdan puan kazandırılması,  

∙ Kart başvurusu yapan misafirlerimize şifre ile kart üretilebilmesi,  

∙ Grup otellerimizde puan kullandırılması ve konaklama yaptırılabilmesi,  

∙ Misafir/müşteri ilişkileri yönetimi,   

∙ Barut  Club  programında  kazanılan  puanlar  ile  üyelik  statüsüne  göre  üyelerin  program  avantajlardan yararlandırılması,  

∙ Barut Club programının genel özelliği olarak sadık üye davranışının ödüllendirilmesi ve programın  üye beklentilerine göre şekillendirilmesi için üye davranışlarının takip edilmesi,  

∙ Yetkili kuruluşlara mevzuaan kaynaklı bilgi verilmesi,  

∙ Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine gerilmesi,  

∙ Denem ve ek faaliyetlerinin gerçekleşrilmesi,  

∙ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  

amacıyla ilgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Barut Hotels’e ait ve/veya  bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de muhafaza alnda tutulabilecekr.  

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Otelimiz kişisel verilerinizi ziyaret etmiş olduğunuz web sitesi kayıt formu aracılığı ile toplamaktadır.   Kanun uyarınca, kişisel verileriniz ancak Kanun’un 5. ve 6. Maddesinde yer alan şartlarından en az  birinin varlığı halinde işlenebilir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz; 

Kanun’un 5 (2) (c) maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya  ilgili olması doğrultusunda sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi  

Kanun’un 5 (2) (ç) maddesi kapsamında hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,   

Kanun’un 5 (2) (f) maddesi kapsamında operasyonel süreçlerin yerine getirilmesi ve sizlerin temel  hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz doğrultusunda gerekli olması,  

hukuki işleme sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.   

4. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel  verileriniz,  6698  Sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu  ve  sair  mevzuat  hükümleri  çerçevesinde verileri aktarabileceğimiz üçüncü taraflar;   

∙ Grup  Şirketlerimiz,  Grup  şirketlerimize  ilişkin  daha  detaylı  bilgiye  www.baruthotels.com/tr adresinden ulaşabilirsiniz.  

∙ İş Ortaklarımız,  

∙ Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,   

∙ Hizmet  sağlayıcıları  ve  danışmanlık  aldığı  bürolar/şirketlerle  (cihazlar  aracılığıyla  kişisel  veri  toplayanlar,  veri  tabanı  ve  sunucu  hizmeti  sağlayıcıları,  site  uygulama  kullanımlarını  izleme  hizmeti  sağlayanlar,  e‐posta  sunucu  hizmeti  sağlayıcıları,  elektronik  ileti  aracı  hizmet  sağlayıcıları),  

∙ Çalışmakta  olduğumuz  avukatlar,  vergi  danışmanları  ve  denetçiler  de  dâhil  olmak  üzere  danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,   

∙ Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,   

∙ Adli makamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,  

ile paylaşılabilecekr.  

5. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Polikasının Kapsamı ve Değişrilmesi   

Barut Hotels  tarandan  hazırlanan işbu Aydınlatma Metni,  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu’na  uygun  olarak  hazırlanmışr.  BARUT  CLUB  KAYIT  AYDINLATMA METNİ  Kanuna  ve  kurul  kararlarına uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şar ile değişrme hakkına sahipr.  

6. Ticari Elektronik İleler Hakkında Bilgilendirme   

6563 sayılı Elektronik Ticaren Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İleşim ve Ticari Elektronik  İleler Hakkında Yönetmelik uyarınca izin vermeniz durumunda hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek,  mal  ve  hizmetlerimizin  tanımını  yapmak  ve  kampanyalarımızdan  haberdar  olmanızı  sağlamak  amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecekr. İlgili mevzuat uyarınca, cari elektronik ile izinlerinizin  İle Yönem Sistemi'ne  (İYS) kaydedilmesi gerekmekte olup bu kapsamda ileşim adresi  (e‐posta  adresi ve/veya  telefon numarası), izin  tarihi, ileşim kanalı, alıcı pi ve izin kaynağı verileri İYS ile  paylaşılacakr. İYS ile ilgili detaylı bilgi almak için hps://iys.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.  

7. Haklarınız nelerdir?  

BARUT  HOTELS  tarandan  işlenen  kişisel  verilerinize  ilişkin  olarak  her  zaman  Kanun’un  11.maddesinde  yer  alan  haklarınıza  ilişkin  taramıza  başvuruda  bulunabilirsiniz.  İşbu  madde  uyarınca;  

∙ “Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme”,   

∙ “Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme”,   

∙ “Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme”   ∙ “Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme”,   ∙ “Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme”,   

∙ “Kişisel  verilerin  işlenmesini  gerektiren  sebeplerin  ortadan  kalkması  veya  şirketin  söz  konusu  verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel  verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme”,   

∙ “Kişisel  verilerin  otomatik  sistemler  vasıtasıyla  işlenmesi  sonucu  ortaya  çıkabilecek  aleyhte  sonuçlara itiraz etme”   

∙ “Kişisel  verilerinizin kanuna aykırı  bir  şekilde işlenmesi  sebebiyle  zarara  uğramanız  halinde  bu  zararın tazmin edilmesini isteme” haklarına sahipsiniz.  

Başvuru Yöntemi  

Kanun  kapsamındaki  taleplerinizi, "  https://www.baruthotels.com/tr/page/kvkk  ”  adresindeki  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;  

∙ Mehmetçik  Mah.  1242  Sok.  İdea  İş  Merkezi  Sitesi  No:  1/201  Daire:  6  Kat:  2,  PK:  07100  Muratpaşa/ANTALYA adresine bizzat teslim edebilir,  

∙ Noter kanalıyla gönderebilir,  

∙ [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik  posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e‐posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.  

Talebinizin niteliğine göre en kısa  sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak  sonuçlandırılacakr;  ancak  işlemin  ayrıca  bir  maliyet  gerekrmesi  halinde  Kişisel  Verileri  Koruma  Kurulu tarandan belirlenecek tarifeye göre taranızdan ücret talep edilebilecekr.  

(İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun  olması gerekğini harlatmak isteriz.) 

Please Select a Hotel Reservation
Rezervasyon
Sizi Arayalım
Mesajınız başarıyla gönderildi.
Canlı Destek
Görüşlerinizi Paylaşın
Değerli Misafirimiz;

Tarafımıza göndereceğiniz tüm görüş, öneri ve talepleriniz ISO 10002:2018 kapsamında değerlendirilerek ekip arkadaşlarımız tarafından hızla yanıtlanacaktır. Teşekkür ederiz.

Mesajınız başarıyla gönderildi.