TR
EN DE RU
Oteller & Villalar
Barut Club

Barut Clup kayıt aydınlatma metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Barut Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Barut Yönetim Hizmetleri A.Ş. (“Otel”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi https://www.baruthotels.com/tr/barut-club-card/register-card   

Telefon Numarası : +90 242 321 00 15 – 16

E-Posta Adresi : [email protected]

Adres :  Mehmetçik Mah. 1242 Sk. İdea İş Merkezi No: 1/201 D: 6, 07100 Muratpaşa ANTALYA

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. https://www.baruthotels.com/tr/barut-club-card/register-card   adresinde bulunan “Barut Club’a Kayıt Formu’nu” doldurmanız halinde “Ad-Soyad, TC Kimlik No, E-Posta, Doğum Tarihi " gibi kişisel verileriniz, tarafınızca oluşturulan Barut Clup Kart talebi kapsamında Barut Hotels tarafından çıkarılacak Barut Club Kartın ikinci konaklamasını gerçekleştiren siz misafirlerine özel puan ve özel fırsatlar kazandırmak, müşteri memnuniyetinin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesinde yer alan meşru menfaat hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Otelimiz kişisel verilerinizi ziyaret etmiş olduğunuz web sitesi/kayıt formu aracılığı ile toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Otelimiz ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır. Ayrıca Kartlar, ikinci konaklamanın bitişi itibarıyla otel resepsiyonlarından şahsen temin edilmektedir.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5/2-ç ve 5/2-f maddelerindeki hukuki sebeplere dayalı olarak yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenecek olup, kanuni süreler boyunca işlenecek ve sınırlı süre muhafaza edilecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Otelimiz yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi birlikte faaliyetlerini yürüttüğü ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla veya kanunen yetkili kamu ve özel kurumlardan talep edilmesi durumunda 6698 sayılı kanunun 5/2-ç maddesi uyarınca kişisel verilerinizi paylaşılabilecektir.

5. İlgili Kişinin Hakları

Otelimiz bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Please Select a Hotel Reservation
Rezervasyon
Sizi Arayalım
Mesajınız başarıyla gönderildi.
Canlı Destek
Görüşlerinizi Paylaşın
Değerli Misafirimiz;

Tarafımıza göndereceğiniz tüm görüş, öneri ve talepleriniz ISO 10002:2018 kapsamında değerlendirilerek ekip arkadaşlarımız tarafından hızla yanıtlanacaktır. Teşekkür ederiz.

Mesajınız başarıyla gönderildi.